Τελικές διευκρινίσεις για διεκδίκηση αναδρομικών από αποφάσεις του ΣτΕ

Μετά απο απαιτήσεις πολλών μελών μας προς ενημέρωση των, αναφορικά με τα θέματα που αφορούν την διακοπή παραγραφής των απαιτήσεων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν μειώσεις στις αποδοχές τους , ο Σύλλογός μας αποτάνθηκε σε Δικηγορικά Γραφεία με τα οποία συνεργάζεται και λάβαμε τα κατωτέρω:

1ον) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας 48, Αθήνα, T.K. 11473,
Τηλ. 210-3245428, 210-3318557
Fax: 211-8008302 & 2103318556
Κιν. 6956016883
e-mail: petradelli.lawoffice@yahoo.com

ΠΡΟΣ: Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
Σύλλογο Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
Σύλλογο Αποφοίτων ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Αξιότιμοι κύριοι,

Συνέχεια των ερωτημάτων που μας υποβάλλονται καθημερινά από εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να εκδηλωθούν τόσο για την επαναφορά των αποδοχών (μισθού και σύνταξης) στα προ της 01-08-2012 επίπεδα, όσο και για τη αναδρομική διεκδίκηση των μειώσεων που έχουν επιβληθεί και εξακολουθούν να επιβάλλονται σε μισθούς και συντάξεις από 1-8-2012 έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι με τις υπ΄ αριθμ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που η Πολιτεία δεν εναρμονιστεί με το σκεπτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αυτόματη επαναφορά των μισθών και συντάξεων στα προ της 01-08-2012 επίπεδα, ο μόνος τρόπος διεκδίκησης είναι η άσκηση αγωγών, οι οποίες μπορούν να είναι και ομαδικές.
Ωστόσο ενόψει του ότι αναμένεται η επίσημη θέση και οι αποφάσεις της Πολιτείας, σχετικά με την εφαρμογή και τον εναρμονισμό ή όχι με το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ και την κατ΄ επέκταση εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, δεν κρίνεται σκόπιμη η άμεση κατάθεση αγωγών.
Αναφορικά με τα θέματα των παραγραφών για τα οποία έχουν εκφραστεί διάφορες νομικές απόψεις εκ της υφισταμένης διχογνωμίας της νομολογίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων (Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρα-τείας) σχετικά με το χρόνο έναρξης και λήξης της διετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, θεωρούμε ότι το ποιο πρόσφορο μέτρο για την συνολική διασφάλιση των απαιτήσεων είναι η υποβολή αιτήσεων διακοπής παραγραφής οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31-07-2014, προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη υποβολή αιτήσεων διακοπής παραγραφής μέχρι την 31-07-2014 ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, αλλά ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2012. Συνεπώς όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν καταθέσουν αίτηση μέχρι την 31-07-2014 μπορούν να την καταθέσουν οποιαδή-ποτε στιγμή αργότερα, με πιθανότητα παραγραφής του μήνα που παρήλθε.
Για όσους έχουν καταθέσει ενστάσεις μέσω του γραφείου μας στο Ελε-γκτικό Συνέδριο και στο ΓΛΚ δεν χρειάζεται η εκδήλωση καμίας ενέργειας, καθόσον οι όποιες ενέργειες απαιτούνται περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις μας και εκδηλώνονται από εμάς.
Η κατάθεση αίτησης διακοπής παραγραφής αφορά τόσο τα εν ενεργεία, όσο και τα εν αποστρατεία στελέχη τα οποία δεν άσκησαν ή άσκησαν ενστάσεις κατά μόνας.
Το γραφείο μας στο πλαίσιο διευκόλυνσης των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία στελεχών που δεν έχουν καταθέσει ενστάσεις ή έχουν καταθέ-σει ενστάσεις από μόνοι τους στο ΓΛΚ, και επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις διακοπής παραγραφής δύναται να αναλάβει την άνευ οικονομικής τους επιβάρυνσης ή άλλης δέσμευσης σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διακοπής παραγραφής, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνήσουν με το γραφείο μας και θα μας αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία, συμπληρώνοντας το κατά περίπτωση κατάλληλο έντυπο, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν, ήτοι:


Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας γνωρίζουμε ότι οι κατά περίπτωση ενέργειες που θα ακολουθήσουν για την διεκπεραίωση της υποθέσεως έχουν ως εξής:
(α) εάν υπάρξει εξωδικαστική επίλυση του θέματος, δηλαδή εάν η Πολιτεία συμμορφωθεί με το σκεπτικό των αποφάσεων και αναπροσαρμόσει τους μισθούς και τις συντάξεις στα προ της 1-8-2012 επίπεδα, επιστρέφοντας αναδρομικά τα ήδη παρακρατηθέντα ποσά, η υπόθεση ολοκληρώνεται και κλείνει χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.
(β) εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα η Πολιτεία δεν συμμορφωθεί με το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ ή αρνηθεί την επιστροφή των αναδρομικών, η επόμενη προτεινόμενη ενέργεια του Γραφείου μας είναι η άσκηση ομαδικών αγωγών. Για την συμμετοχή στις αγωγές ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί έγκαιρα και θα κληθεί να δηλώσει ρητά σε εκείνο το χρονικό διάστημα εάν επιθυμεί ή όχι να συμμετάσχει, οπότε θα μας προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
(γ) Τα έξοδα για την συμμετοχή στις τυχόν ομαδικές αγωγές που θα κατατεθούν, είναι 40€ ανά άτομο και οι ενδιαφερόμενοι θα τα καταβάλλουν ΜΟΝΟ σε περίπτωση άσκησης αγωγής και αφού προηγουμένως έχουν δηλώσει ρητά την επιθυμία συμμετοχής τους.
(δ) Δικηγορική αμοιβή για το Γραφείο μας θα οφείλεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση άσκησης αγωγής και θα είναι 5% πλέον ΦΠΑ επί του ποσού που θα επιδικαστεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, για την οποία θα υπογραφεί σχετικό εργολαβικό και θα εισπραχθεί με την εκταμίευση του ποσού και την ταυτόχρονη έκδοση σχετικής απόδειξης.
Σχετικά με τα θέματα που αφορούν την διεκδίκηση διαφοράς εφάπαξ στις περιπτώσεις που αυτό υπολογίστηκε με μειωμένες αποδοχές λόγω εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4093/2012, δεν αφορούν την παρούσα ενέργεια ούτε κινδυνεύουν να υποπέσουν σε παραγραφή και θα υπάρξει προσωπική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να τύχουν της συνδρομής μας στο θέμα της κατάθεσης των αιτήσεων διακοπής παραγραφής καλούνται όπως:
(α) επικοινωνήσουν έγκαιρα με το γραφείο μας στα τηλ:
210-3245428, 210-3318557, 6983501987 (vpn ΠΑ) και *769577 (Vpn ΣΞ) ή
(β) συμπληρώσουν και μας αποστείλουν έγκαιρα με FAX την κατά περίπτωση αντίστοιχη φόρμα στο 211- 8008302 & 210-3318556 ή
(γ) συμπληρώσουν και μας αποστείλουν έγκαιρα με e-mail την κατά περίπτωση αντίστοιχη φόρμα στo: petradelli.lawoffice@yahoo.com 
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

.........................................................................................................................................................................

2ον ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιυ Εμμανουηλίδη (Στουρνάρη 32-Τ.Κ.10433, τηλ. 210-5226613) το οποίο ετοίμασε το κατωτέρω:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ

……………………………………………του …………………………………, Στρατιωτικού Συνταξιούχου (ΑΜΣ…………………………………), κατοίκου…………………….. (οδος ………………………………)

Διατελών στρατιωτικός συνταξιούχος προ του 2010, στα πλαίσια οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, έγιναν υπέρμετρες περικοπές στην σύνταξή μου, με συνακόλουθη συνέπεια οι περικοπές που επιβλήθηκαν να υπερβούν το όριο πέραν του οποίου ήταν συνταγματικά ανεκτές με παραβίαση ακόμη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου, αλλά και του Συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Καταληκτικά με τις διατάξεις περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου 1ου του Νόμου 4093/2012, επήλθαν σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, οι οποίες δυνάμει του άρθρου 34 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων είχαν ως συνέπεια αντίστοιχη μείωση των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων Αξκών και Υπαξκών και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους και φυσικά των συντάξιμων αποδοχών μου, που υλοποιήθηκε με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των άνω διατάξεων αριθμ. Οικ2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14-11-2012).

Κατόπιν προσφυγής στην δικαιοσύνη της Ένωσης Αποστράτων Αξ-κων που με εκπροσωπεί και συγκεκριμένα της από 14/1/2013 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα του Νόμου 4093/2012, με την αριθμ. 2192/2014 απόφασή του το δικαστήριο:

α) δέχθηκε ότι οι διατάξεις του άνω Νόμου, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4. Συνεπώς, η υπ΄αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω, αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, δεν έχει εκδοθεί νομίμως και πρέπει κατά το μέρος αυτό να ακυρωθεί.

και β) ακύρωσε την υπ αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017/14.11.2012), με τίτλο "Επιστροφή τωναχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)", καθ΄ό μέρος αφορά την αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές που τις είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Μετά την άνω ακύρωση των διατάξεων βάσει των οποίων έγινε περικοπή στην σύνταξή μου από τον Αύγουστο του 2012, άμεσα γεννώνται τα ακόλουθα δικαιώματά μου:

α) Παύσης της μηνιαίας κράτησης βάσει των προμνησθέντων διατάξεων

β) Επιστροφής των κρατήσεων που μου έγιναν για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2012 έως σήμερα.

γ) Καταβολής ηθικής βλάβης μου ποσού 1000,00 ευρώ διότι με την παραβίαση των άνω Συνταγματικών Επιταγών περιήλθα από τον Αύγουστο του 2012 σε κατάσταση στοιχειώδους επιβίωσης, τρωθείσης της αξιοπρέπειάς μου στο κοινωνικό, οικογενειακό και συναδελφικό μου περίγυρο.

Το αίτημά μου δε άμεσης εφαρμογής των ανωτέρω μετ΄ εφαρμογή της προμνησθείσης αριθμ. 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, έχει έρεισμα την αριθμ. 2177/2004προηγηθείσα απόφαση της Ολομέλειας επίσης του ΣΤΕ , η οποία διακελεύει τα ακόλουθα:

« Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου , η οποία έχει εφαρμογή εφ’ όσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για τον λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως που δεν έχει νόμιμο έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφ’ όσον για την ανάκληση τους υποβληθεί στην Διοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά την δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον».

Η ενέργεια αυτή της διοικήσεως είναι σύμφωνη προς τις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής Διοικήσεως, οι οποίες δεν ανέχονται την διατήρηση σε ισχύ νομικών και πραγματικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά κατάφωρη παραβίαση του δικαίου.

Τυχόν δε παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, την παράνομη πράξη της, τεκμαιρόμενης με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεώς του ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Συνακόλουθα των ανωτέρω

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Για τις νόμιμες ενέργειές σας σύμφωνα με τα προαιτηθέντα.

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μου διορίζω τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη (Στουρνάρη 32-Τ.Κ.10433, τηλ. 210-5226613).

Αθήνα, 10/7/2014

Ο/Η Αιτών/ουσα